มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กือราเซา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,497,490 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 2,763 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 19,766 0 23,112
รวม 5,517,256 2,763 23,112
หน่วย : บาท