มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไซปรัส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 22,859 81,306 47,867
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 378,500
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 5,162,974 0 3,668,454
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,296 12,648 12,090
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 474 17,669 1,906,627
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 5,032 0
42 เครื่องหนัง 0 21,910 0
47 เยื่อไม้ 0 0 519,869
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 1,529 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,560 11,812 3,678
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 19,581 42,802 10,283
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 25,650 42,384 15,954
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 6,992 8,493
64 รองเท้า 0 37,023 26,637
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 5,523 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 7,617
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 2,876 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 49,427 1,107 7,222
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 1,078 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 39,098 23,856 22,161,406
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 314,298 18,464 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 0 99,271
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 7,190 2,605
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,222 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 4,064 723 0
รวม 5,656,026 336,401 28,876,573
หน่วย : บาท