มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จิบูตี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 เมษายน 2563
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 327 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 3,923
รวม 327 3,923
หน่วย : บาท