มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ดอมินีกา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 163 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 24,979 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 1,597 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,272 2,875 916
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 4,608 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 227,099
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 25,970 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,802 0 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 117,633
รวม 36,044 34,222 345,648
หน่วย : บาท