มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐโดมินิกัน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 6,418 0 0
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 0 0 8,218
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 8,804,001 12,883,079 13,809,224
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 7,932 0 181,623
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 22,578,308 14,461,065 28,827,462
40 ยางและของทำด้วยยาง 28,745 31,794 0
42 เครื่องหนัง 33,673 0 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 1,755 5,170
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 384 4,479
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 166,857 0 163,176
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,507 15,916 374,842
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 888 18,510 12,900
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 4,731 1,569 0
64 รองเท้า 11,528 9,092 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 560,640 596,925 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 746,912 11,564,658 61,784,375
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 7,345,476 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 672,172 1,314,357
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 985 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 1,734,441 1,342,229 1,588,510
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 12,266,242 10,041,165 15,546,706
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 3,620 6,682
รวม 46,954,808 58,989,409 123,627,724
หน่วย : บาท