มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แอลจีเรีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 1,131,601 1,938,496 3,872,185
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 4,618,031 1,342,427 1,686,714
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 6,377 233
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,056 1,210 1,336
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 24,000 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 56,350 0 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 26,000 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 30,000 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 70,476 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 20,000 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 20,000 0 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 19,000 0 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 329,000 0 0
รวม 6,275,038 3,358,986 5,560,468
หน่วย : บาท