มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอกวาดอร์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 39,137,418 37,992,656 7,075,355
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 298,358 230,375 33,927
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 4,492 32,850 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,666,607 0 523
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 64,479 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,776,904 640,658 69,391
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,177 3,757 1,901
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 78,029 21,539 0
42 เครื่องหนัง 61,156 13,309 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 829,189 0 213,093
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,490 1,079 3,562
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 0 1,115
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 211,547 189,034 1,867
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 1,657,264
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,993,626 7,590,095 7,592,632
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 2,565,345 2,317,534 7,060,720
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 122,830 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 2,403 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 18,787 0 0
รวม 53,646,125 49,222,598 23,711,350
หน่วย : บาท