มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอสโตเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 1,503,469 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 728 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 171,450 135,723 1,094,124
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 1,222,888 1,559,648 964,179
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 19,700,305 0 27,034,727
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 8,216,565 8,900,399 1,560,526
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 231,079 54,123 400,338
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 337,554 306,540 101,415
40 ยางและของทำด้วยยาง 549,199 271,365 568,595
42 เครื่องหนัง 788,510 372,447 393,210
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 2,861,089 2,456,309 3,286,308
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 97,959 1,227,720 8,125
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,872 51,729 3,241
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 10,674 36,605 79,847
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 0 0 153
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 6,079 200,325 17,603
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 69,762 42,189 16,593
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 34,481 2,443 45,329
64 รองเท้า 22,600 0 2,844
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 62,802 0 19,217
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 4,312 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 5,897 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 4,004 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 2,993 1,921
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 238,288 365,199 141,713
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 14,143 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 2,167,922 0
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 5,601,185 5,617,502
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,612 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 5,630 57,117 251
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 10,735,888 1,256,736 970,573
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 18,889,979 7,095,079 21,934,987
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 7,787,080 4,289,084 7,605,028
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,181,606 8,565,786 2,467,825
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 554 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 88,229 137,791 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 68,475 121,006 94,837
รวม 75,408,842 46,787,383 74,431,011
หน่วย : บาท