มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อียิปต์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 265,641 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 151,363 99,512 495,698
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 4,252,730 3,472,592 3,449,454
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 454,922 321,364
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 71,669 52,105
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 461
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 1,565
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 862,758 892,479 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 1,276 2,180 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,053,278 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 3,382,139 1,841,583
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 714 0 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 0 123,185
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 905,286 2,247 0
31 ปุ๋ย 520,360 2,358,638 314,441
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 3,897 387,100 170,634
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 178,246 368,168 75,735
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 1,518,119
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,261,174 10,811,054 8,348,406
40 ยางและของทำด้วยยาง 22,190 40,246 7,825
42 เครื่องหนัง 0 0 2,420
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 42,170
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 26,233 44,309 107,970
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 34,853 4,754 163,405
52 ฝ้าย 0 5,602,633 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 26,862 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 411
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 953,313 56,641 229,332
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 24,087 808,903 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 80,953 24,725 117,863
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 260,384 120,490 26,557
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 2,076,314 410,074 261,541
64 รองเท้า 0 0 829
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 295 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 270,591 26,436
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 4,467,811
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 3,778,458 4,606,930 7,088,316
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 1,611
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 8,855 5,763 16,556
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 745,318 2,567,698 8,338,008
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 22,484 158,115 132,891
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 469
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 701,025 344,181 1,452,697
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 163 2,320
รวม 21,925,549 37,661,714 39,200,188
หน่วย : บาท