มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอริเทรีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ เมษายน 2563
40 ยางและของทำด้วยยาง 144,060
รวม 144,060
หน่วย : บาท