มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เอธิโอเปีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 45,939 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 19,488 4,719 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 2,595 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 4,862
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,110 2,573 979
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 681,377 570,958 3,155
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,887 2,046 912
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 301,581 29,884 8,539
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 145,908 9,897 53,803
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 16,259 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 10,477 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8,320 0 41,308
รวม 1,237,941 620,077 113,558
หน่วย : บาท