มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฟิจิ / ฟีจี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,006,478 3,295,335 4,764,497
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,110,897 0 2,394,382
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,325 330 0
47 เยื่อไม้ 0 476,571 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 423 264 231
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 28,493
รวม 4,119,123 3,772,500 7,187,603
หน่วย : บาท