มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไมโครนีเซีย (สหพันธรัฐไมโครนีเซีย)

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 239,208,247 267,275,601 73,044,772
รวม 239,208,247 267,275,601 73,044,772
หน่วย : บาท