มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กาบอง

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,068,699 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 9,896 0 0
42 เครื่องหนัง 193,345 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 393 393
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 2,485,875 0 2,886,597
รวม 3,757,815 393 2,886,990
หน่วย : บาท