มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จอร์เจีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,270 1,305,904 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 3,316 54,174 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 1,076
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 27,743 296 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 236 158 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 0 35,165
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 50,717 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,642 6,989 792
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 11,809 10,956
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 109,903
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 2,609,179 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 3,477 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 578,019 0 539,469
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 190,839 561 4,090,116
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 23,054 33,801 10,738
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 596,488 0 181,936
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 3,527 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 3,718
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,745 0 0
รวม 1,493,069 4,029,875 4,983,869
หน่วย : บาท