มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กานา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 0 17,463
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 0 0 10,478,343
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 17,040
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,707 2,800 1,268
42 เครื่องหนัง 0 0 557
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 2,199,453
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,499 1,790 358
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 17,396 0 3,283
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 0 461
รวม 21,602 4,590 12,718,226
หน่วย : บาท