มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีนแลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 15,377,184 14,756,615 12,086,742
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 6,908,302 0 0
รวม 22,285,486 14,756,615 12,086,742
หน่วย : บาท