มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ แกมเบีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 3,057,046 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 425 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 584 293 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 937,237 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 5,818
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 2,931 0 390
รวม 3,060,561 937,955 6,208
หน่วย : บาท