มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กินี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 617 0 4,426
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 0 443,211
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 1,236 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 283
รวม 617 1,236 447,920
หน่วย : บาท