มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัวเดอลุป

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 เมษายน 2563
40 ยางและของทำด้วยยาง 8,060 8,352
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,905 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,710,750 0
รวม 1,721,715 8,352
หน่วย : บาท