มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กรีซ

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 10,338 2,990 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 42,298 449,780 623,158
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 96,138 114,026 311,251
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 206,958 0 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,906,249 5,199,780 11,477,155
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 6,636 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 5,524,829 0 4,369,873
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 73,679 106,570 175,883
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 404,244 289,033 50,568
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 45,768,016 96,275,557 96,039,111
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,707 0 822
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 59,132 84,853 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 1,425,164
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 1,104,045 17,741,693 14,725,892
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 8,921
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 10,477,926 28,268,590 439,753
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 12,489,116 5,768,836 7,936,157
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 2,181,070 1,669,036 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 206,717 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 606,402 225,232 837,803
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,832,614 1,422,748 106,174
40 ยางและของทำด้วยยาง 233,129 2,934 361,624
42 เครื่องหนัง 1,990 37,948 15,687
47 เยื่อไม้ 7,543,032 5,393,351 1,973,410
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 10,819 6,310 154,514
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 979,128 1,805,625 328,402
52 ฝ้าย 0 0 12,326,562
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,896 0 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 183,396
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 4,891,467 6,916,224 3,128,059
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 10,012 0 0
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 177,344 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 163,797 90,939 362,860
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 173,478 84,249 106,541
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 221,149 0 423,071
64 รองเท้า 42,060 18,237 23,554
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 9,176
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 326,007 1,084,302 17,731
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 1,747 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 336 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 0 4,291
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 890,357
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 63,443 63,139 444,651
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 24,032,024 45,384,066 36,822,916
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 7,523,428 2,100,181 4,231,256
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 9,951 0 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,505,374 558,061 31,223,121
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 20,346,107 31,123,459 49,121,511
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 99,915 467,494 522,467
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 259,596 308,433 8,526,925
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 0 1,897 5,873
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 3,301
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 10,731 78,133 1,022
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 19,679 40,788 1,385
รวม 153,259,609 253,570,638 289,741,348
หน่วย : บาท