มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัวเตมาลา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 256,443 0 297,014
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 424,059 769,719 98,990
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 1,503 1,288,174 113
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 2,456
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 5,519 312,541 191,664
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 3,332,014 16,703,504
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 5,775,687 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 14,817 0 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,743,447 0 269,660
42 เครื่องหนัง 0 0 14,180
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 0 1,215
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 914 1,374 841
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 1,861
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 47,320 0 55,610
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 189,809 637,171 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 781,741 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 7,289 0 45,366
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 50,160 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,331,182 117,160 680,732
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 2,063,692
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 0 27,823
รวม 4,022,302 13,065,741 20,454,721
หน่วย : บาท