มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กวม

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 0 334,805
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 0 0 26,699
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 10,161
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,637 680 338
รวม 1,637 680 372,003
หน่วย : บาท