มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กายอานา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 488 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 574,977 2,041,081 13,384,369
รวม 574,977 2,041,569 13,384,369
หน่วย : บาท