มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ฮอนดูรัส

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 565,835 0
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 640,729 0 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 21,876 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 757,370
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 43,646 2,744 98
40 ยางและของทำด้วยยาง 856 1,724 23,337
42 เครื่องหนัง 0 213,311 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 457 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,414,353 398,073 3,174,545
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,868 9,434 12,077
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 172,289 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 4,102 0 7,750
72 เหล็กและเหล็กกล้า 1,150,782 6,292,849 5,617,722
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 312,174 32,847 98,466
รวม 3,603,843 7,689,106 9,691,365
หน่วย : บาท