มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เฮติ

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 143 6,703 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 844 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 15,331 46,438 464,069
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 1,794 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 11,131,743 24,185,785 34,661,538
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 6,652 0
รวม 11,148,061 24,247,372 35,125,607
หน่วย : บาท