มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไอร์แลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 592,986 26,393 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 34,471,133 40,347,163 29,513,732
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 125,902 177,825 0
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 0 7,220
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 6,718 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 0 902,890
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 116,090 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 434,339 118,615 428,550
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 120,330,541 79,225,926 32,910,892
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 103 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,589,356 1,904,825 19,536,754
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 187,694 5,296,262 3,643,012
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 2,463,513 0 2,267,778
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 326,244 208,509 208,619
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 6,790 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 8,546,687 1,918,317
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 266,052,837 382,187,276 223,998,867
31 ปุ๋ย 1,383 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 86,690 287,253 571,110
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 6,233,439 24,796,655 68,936,629
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 4,291,246 2,244,925 3,352,143
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 5,723,338 924,477 326,138
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 21,105 0 144,136
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 10,606,829 12,233,907 45,899,387
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 8,670,599 37,629,816 35,442,823
40 ยางและของทำด้วยยาง 469,037 362,154 592,928
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 963,693 0
42 เครื่องหนัง 251,937 32,910 16,895
47 เยื่อไม้ 1,029,786 0 540,444
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 406,050 1,327,541 1,069,566
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 304,779 114,965 727,729
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 2,185,244 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 396 0 0
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 1,282 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 133,504 81,004 160,890
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,304 11,031 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 23,194 11,801
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 62,771 0 0
64 รองเท้า 5,443 7,992 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 15,926 0 0
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 0 3,104 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 1,464 893,415 1,297,689
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 1,956 9,252 11,638
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,287,187 3,197 11,066
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,627,210 1,762,488 2,575,197
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 1,772,760 935,733 2,058,894
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 3,108 2,177 12,552
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 854,698 739,351 801,019
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 434,711 915,202 4,062,033
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 275,821 29,138
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 1,318,788 3,302,998 1,836,882
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,506,846 259,604 98,207,958
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 80,456,583 63,839,989 104,092,330
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 34,760,826 16,210,295 37,720,287
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 386,227 1,280,193 2,027,897
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 163,448 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 160,569,344 137,665,443 228,717,732
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 0 0 18,386
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 512,466 238,496 125,610
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 24,215 72,101 154,676
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 183,519 374,478 3,279,842
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 13,822 0
รวม 753,790,362 828,172,485 960,170,076
หน่วย : บาท