มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิสราเอล

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 40,619 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 8,959 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 524,713 2,315 22,472
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 2,759,139 1,916,703
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 159,974 0 0
10 ธัญพืช 282,234 4,176 4,190
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 0 8,055 0
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 44,087 4,145 0
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 256,147 0 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 1,097,937 324,226
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 2,273 0 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 1,797,717 1,818,568 1,019,181
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 20,489 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 280,455 12,733 27,096
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 64,652,167 61,734,939 42,744,796
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 127,558 627,890 1,850,647
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 5,583 0 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 81,298 0 176,895
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 9,471 18,288 2,510
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 33,529,858 18,710,537 24,392,838
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 6,626,548 5,480,428 3,263,657
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 15,408,922 11,298,766 24,922,477
31 ปุ๋ย 6,451,604 254,074,875 12,306,751
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,527,494 1,555,820 2,201,053
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 2,141,526 890,666 1,845,118
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 1,351,093 71,682 94,846
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 90,108 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 88,959,199 107,436,267 12,309,297
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 20,194,589 25,921,224 17,349,023
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,052,809 1,122,736 94,289
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 0 0 908,847
42 เครื่องหนัง 514,299 239,773 981,819
47 เยื่อไม้ 4,379,445 11,849,862 4,782,344
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 301,840 172,940 14,392
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 156,116 216,579 1,935,261
52 ฝ้าย 2,096 62,754 358
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 92,313 352,231 0
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 79,142 15,602 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 3,940,304 3,771,818 2,518,142
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 327 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,452 986 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 55,563 54,025 68,174
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 217,476 7,121 27,909
64 รองเท้า 4,620 3,618 1,419
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 55,102 1,964
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 2,213,508 140,009 274,937
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 17,708 163,854 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 22,382 2,076
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 106,755,516 34,320,070 29,883,197
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,099,458 1,017,046 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 4,178,111 3,483,751 3,190,143
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 27,964 425,514 3,014,953
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 1,259,842 4,876,285 2,871,069
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 503,752 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 10,534,339 10,200,110 20,732,523
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 1,132,592 9,864,769 1,334,455
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 43,657,478 25,029,291 40,679,775
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 974,619,935 116,512,651 274,718,600
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 134,523 3,270,362 2,072,527
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 5,610,907 442,633 1,638,479
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 45,241,139 70,113,104 33,342,322
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 72,950 34,380 0
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 873 0 0
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 3,980,137 3,884,784 70,444,093
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 164,309 582,004 233,475
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 26,962 1,941 15,519
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 520,040 376,725 400,029
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 308,391 0 0
รวม 1,458,928,210 796,727,973 642,956,866
หน่วย : บาท