มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อินเดีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 140,941,169 156,082,134 265,378,649
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 2,215,847 3,575,309 2,198,746
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 197,306 0 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 35,445,823 15,255,472 26,137,476
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 10,274,655 6,489,866 20,996,613
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 295,844,668 216,505,478 217,132,316
10 ธัญพืช 18,085,670 7,578,978 22,680,483
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 19,774,041 12,682,692 11,478,638
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 73,280,550 31,327,547 76,857,788
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 18,849,275 17,781,546 13,399,676
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 1,367,856 272,365 349,502
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 148,811,005 70,965,519 62,485,374
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 14,130,067 35,555,908 106,067,641
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 845,165 32,965,086 12,654,396
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 2,094,813 4,276,217 2,579,766
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 38,068,567 35,068,303 53,555,532
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 28,339,262 22,543,655 10,219,601
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 968,079 927 593,539
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 90,053,227 38,048,716 32,489,535
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 60,707,995 39,696,892 50,033,089
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 0 7,021 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 23,720,356 11,606,259 181,656,034
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 88,320,711 61,097,160 73,467,813
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 785,219,459 797,171,365 753,970,097
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 403,413,630 431,769,634 287,740,578
31 ปุ๋ย 70,599 342,391 11,441
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 221,158,268 106,611,263 177,676,382
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 73,327,710 46,487,568 16,488,901
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 29,249,374 13,580,144 31,299,602
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 10,108,060 5,861,597 569,171
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 789,460 22,476,503 1,053,518
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 127,567 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 184,610,478 166,079,831 220,991,420
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 299,828,002 158,526,574 187,927,616
40 ยางและของทำด้วยยาง 176,406,438 169,865,394 100,668,098
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 20,991,601 3,748,634 24,087,786
42 เครื่องหนัง 7,121,456 847,960 2,902,381
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,775,579 6,947,125 4,401,857
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 592,689 0 81,223
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 0 10,477
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 27,128,211 40,374,788 22,211,571
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 667,643 697,504 1,084,495
50 ไหม 177,049 313,523 4,992,120
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 598,009 0 0
52 ฝ้าย 113,286,634 81,157,484 141,443,708
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 742,274 578,096 2,423,680
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 11,186,332 9,503,697 36,219,314
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 14,102,950 18,707,279 25,936,060
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 5,288,037 6,400,489 7,104,967
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 1,756,297 1,560,765 1,727,609
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 12,700,903 13,350,504 7,863,277
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 2,351,808 1,132,582 8,654,766
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 256,388 7,645,409 6,608,142
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 9,657,206 3,163,786 12,587,061
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 26,334,754 6,235,586 8,748,577
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 13,032,250 8,690,477 8,248,548
64 รองเท้า 3,074,348 4,784,851 3,654,691
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,640,511 707,987 148,021
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 49,079,458 19,083,961 30,064,176
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 56,721,032 10,962,952 82,419,663
70 แก้วและเครื่องแก้ว 20,569,354 4,122,052 7,922,421
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,938,131,347 697,758,286 523,070,203
72 เหล็กและเหล็กกล้า 706,897,737 626,006,234 325,189,978
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 210,438,574 69,967,764 154,605,327
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 15,375,211 5,572,978 13,906,326
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 9,797,105 0 12,701,938
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 175,975,393 132,438,054 124,876,836
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 125,232,700 18,096,511 50,887,784
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 67,396,920 41,093,609 17,337,471
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 839,260 18,763 193,093
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 17,297,652 14,204,965 13,965,237
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 19,382,330 9,152,095 15,458,070
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,027,947,457 178,040,979 1,298,591,537
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 239,211,253 254,648,091 242,907,089
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 35,023 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 327,021,838 112,666,262 484,407,338
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 200,064 0
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 0 17,391 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 103,408,903 35,813,196 64,783,521
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 255,030 120,405 11,312
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 20,790 33,687 5,000
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 0 0 20,350
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 7,852,293 4,049,404 4,793,429
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 1,738,357 472,590 575,122
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 28,223,307 15,627,263 24,551,143
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 59,670 0 10,017
รวม 8,727,981,052 5,204,906,419 6,845,203,743
หน่วย : บาท