มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ อิรัก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,249
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 327 0
64 รองเท้า 19,008 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 954
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 67,472 0
รวม 86,807 2,203
หน่วย : บาท