มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 111,274,258 115,968,717 65,028,357
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 0 872,083 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 3,263,296 3,268,448 7,171,717
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 0 84,504
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 0 279,885
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 0 368,623
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 0 0 86,834
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 230,901 0 121,423
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 10,016,017 18,299,369
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 1,404,674 0 1,436,603
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 8,684
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 3,142,237
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 0 96,950
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 5,939 0 664,686
40 ยางและของทำด้วยยาง 2,079,292 1,008,113 2,021,633
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 10,112 132 212
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 117,640 10,346 10,436
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 18,952 5,456 1,225,569
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 175,709 528 224,492
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 333 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 3,507 0 443,224
รวม 118,584,280 131,150,173 100,715,438
หน่วย : บาท