มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ไอซ์แลนด์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 12,240 8,490,888 11,778,766
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 0 300,754 280,406
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 5,025,605 5,356,905 2,643,862
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 0 4,150 0
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 708 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 567 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,960,791 829,732 840,255
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 3,256 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,704 80,381 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 210,434 520,389 1,910,077
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 6,302 20,427 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 5,830 21,139 28,092
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 2,784 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,589 2,228 5,653
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 37,422 0 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 0 1,815
64 รองเท้า 2,161 1,548 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 1,171
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 3,947 5,939
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 320,636 39,440 135,493
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 25,604 0 56,907
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 5,274 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 562,099 811,149 295,525
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 40,739 0 391,209
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 2,215 6,129
รวม 8,214,431 16,496,606 18,381,299
หน่วย : บาท