มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เจอร์ซีย์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 1,990 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 0 1,468 205
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 674 238 238
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,274 0 3,062
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 11,627 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 602 0 1,481
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 6,361 52 1,028
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 465 0
รวม 9,911 15,840 6,014
หน่วย : บาท