มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จาเมกา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 3,763 9,194 122,810
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 1,281 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 47,505 56,454 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 0 1,244
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 422 0 506
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 844 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 4,132,290 6,595,987 12,368,794
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 198,657 0 0
รวม 4,384,762 6,661,635 12,493,354
หน่วย : บาท