มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ จอร์แดน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 972,019 0 0
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 9,260,538 2,652,684 6,663,970
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 8,553,346 4,359,424
31 ปุ๋ย 4,857,291 0 219,475
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 1,979 4,105 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 111,345 633,902 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,184 8,424 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 11,754 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 3,834 2,376 2,178
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,103 0 331
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 413,111 1,939,859 960,813
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 123,982 3,379 421,442
64 รองเท้า 1,594 0 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 1,299 365,099 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 17,059 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 2,491,982
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 989 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 16,864 2,300 0
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 28,439 0
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 2,298 0 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 7,784 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 19,823 0 1,323
รวม 15,809,802 14,211,961 15,120,938
หน่วย : บาท