มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ญี่ปุ่น

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 0 316,962 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 26,858,213 7,448,737 16,127,027
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 1,002,808,681 587,320,909 375,087,277
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 4,120,617 3,666,453 2,923,214
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 31,147 1,607 200,719
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 237,030 19,161 204,711
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 17,322,703 14,467,757 13,822,015
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 5,808,780 4,299,102 10,665,245
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 11,465,058 13,633,376 12,079,430
10 ธัญพืช 7,404,525 2,202,441 3,376,671
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 16,692,486 15,160,025 18,461,028
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 6,399,338 4,645,906 3,613,926
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 9,944,925 14,256,819 11,197,262
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 0 6,320 18,635
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 14,137,543 11,822,341 8,283,793
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 23,898,224 16,022,624 20,333,049
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 8,025,970 10,513,056 15,289,010
18 โกโก้และของปรุงแต่งที่ทำจากโกโก้ 1,880,183 3,277,333 6,523,142
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 34,312,588 26,040,260 23,412,258
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 8,909,412 10,271,055 7,866,928
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 117,688,854 108,796,712 126,817,141
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 13,482,163 6,400,016 29,860,270
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 17,377,313 16,620,500 13,004,716
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 7,050 4,764 0
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 23,076,371 24,319,543 30,483,367
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 1,691,399 4,767,245 2,686,590
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 250,888,290 295,751,013 553,544,312
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 339,000,887 467,487,127 665,312,309
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 779,739,561 858,542,903 1,234,178,750
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 466,271,510 212,618,971 427,525,970
31 ปุ๋ย 1,161,332 3,179,009 5,841,026
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 739,869,621 764,625,388 900,382,338
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 354,533,578 188,464,839 474,803,206
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 322,879,262 343,776,669 471,973,737
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 80,762,525 103,282,512 103,780,731
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 2,388,958 6,533,486 8,121,844
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 96,788,123 71,574,728 151,357,384
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,368,851,317 1,737,170,580 3,262,005,509
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 3,590,799,530 3,925,160,077 4,867,040,323
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,100,748,007 1,197,192,775 1,354,454,556
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 99,206,266 99,848,748 120,625,941
42 เครื่องหนัง 33,768,796 17,541,538 27,987,249
43 หนังเทียม เฟอร์เทียม และผลิตภัณฑ์ของดังกล่าว 652,052 648,693 537,094
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 10,117,316 3,167,421 5,608,530
45 ไม้ก๊อก และของทำด้วยไม้ก๊อก 480,992 600,978 740,538
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 8,260 10,181 1,662
47 เยื่อไม้ 133,640,398 77,075,088 63,167,019
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 723,511,754 689,743,571 740,975,409
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 49,971,497 50,890,020 62,726,356
50 ไหม 18,459 649,901 4,969
51 ขนแกะ ขนละเอียดหรือขนหยาบของสัตว์ ด้ายขนม้าและผ้าทอ 1,228,195 520,869 1,937,165
52 ฝ้าย 12,373,640 14,755,603 24,463,952
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 208,692 540,122 27,810
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 139,122,665 181,426,253 196,306,237
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 48,831,628 66,681,120 76,829,279
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 104,313,704 119,364,550 134,125,456
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 7,398,930 10,387,779 18,454,990
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 17,448,469 21,740,112 24,134,382
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 109,624,015 123,512,731 150,178,452
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 33,195,911 30,550,962 43,792,007
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 18,113,716 11,470,022 21,129,328
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 17,458,818 9,008,363 22,509,338
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 45,577,566 43,232,861 53,952,097
64 รองเท้า 18,198,330 14,475,620 8,606,805
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 4,691,346 911,791 2,185,875
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 789,878 361,945 582,258
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 2,279,257 2,148,143 122,155
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 197,357,219 164,295,203 209,501,164
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 339,371,626 316,306,657 405,125,925
70 แก้วและเครื่องแก้ว 583,591,576 490,790,076 558,110,369
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 429,555,621 414,383,790 601,859,992
72 เหล็กและเหล็กกล้า 5,862,400,254 6,764,229,794 10,530,913,921
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 2,809,188,014 2,709,028,045 3,762,279,717
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 1,799,006,115 2,165,565,698 2,128,195,302
75 นิกเกิลและของทำด้วยนิกเกิล 81,328,074 64,493,625 75,726,326
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 533,694,607 580,612,419 680,598,862
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 48,424,628 35,715,805 55,957,040
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 105,260,688 87,351,904 260,772,580
80 ดีบุกและของทำด้วยดีบุก 23,409,103 21,320,335 14,361,419
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 52,204,703 30,533,239 46,778,030
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 855,962,359 763,322,540 1,026,654,980
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 140,970,728 157,870,851 174,858,433
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 11,158,812,673 10,002,542,838 12,179,861,750
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 12,253,192,098 11,776,849,194 16,542,415,353
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 580,072,178 599,392,965 1,813,236
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 4,430,713,144 4,884,978,279 7,467,317,802
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 10,002,417 0 605,018
89 เรือและสิ่งก่อสร้างลอยน้ำ 6,493,988 136,404,354 4,490,461
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,655,255,284 2,541,228,745 3,076,544,449
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 148,694,038 153,807,431 202,637,236
92 เครื่องดนตรี รวมทั้งส่วนและอุปกรณ์ประกอบ 10,586,579 10,505,594 7,421,918
93 อาวุธและกระสุน รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบของของดังกล่าว 23,558 11,612 8,972
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 124,906,428 165,647,885 210,120,476
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 59,095,623 54,184,098 67,971,112
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 135,794,472 102,022,015 140,488,758
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 104,037 1,134,539 11,683
รวม 57,935,965,456 57,867,455,616 77,467,774,056
หน่วย : บาท