มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เคนยา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 150,991 0 0
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 459,710 0 0
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 80,618 82,807 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 4,802 14,936 1,380
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 0 17,640 41,793
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 24,061,949 15,133,544 24,600,093
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 76,207,674 64,313,829 13,221,108
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 85,140 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 4,799 4,725 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 393 0
42 เครื่องหนัง 61,167 0 5,000
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 1,250 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 26,540 3,873 12,565
52 ฝ้าย 23,226 0 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 1,559 0 0
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 0 4,000
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 24,461 9,543 153,661
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,894 18,684 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 0 38,000
64 รองเท้า 3,879 4,280 2,106
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 35,000
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 2,516,403 2,304 0
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 5,370,696 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 2,719,297 1,146,550
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 0 10,481
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 19,426
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 0 64,475 16,000
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 7,994 0 1,255,200
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 2,893 0
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 0 0 84,000
รวม 109,106,502 82,394,473 40,646,363
หน่วย : บาท