มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ กัมพูชา

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 9,000 0 0
02 เนื้อสัตว์และส่วนอื่นของสัตว์ที่บริโภคได้ 0 0 478,122
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 40,307,350 38,400,660 21,291,520
05 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ไม่ได้ระบุหรือรวมไว้ในที่อื่น 2,044,020 4,209,300 3,844,300
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 225,165,387 409,178,530 492,918,878
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 15,573,214 26,606,892 29,274,570
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 7,668,123 7,310,000 15,053,564
10 ธัญพืช 50,598,833 0 4,364,032
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 2,848,200 1,621,237 3,199,388
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 0 445,200 0
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 50,000 0 0
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 0 1,617
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 9,875,243 5,028,270
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 2,291 6,157 14,685
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 8,524,590 2,920,320 4,402,710
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 4,264,854 5,457,699 341,298
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 373,099 435,741 750,616
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 62,500 142,500 180,000
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 5,709 4,598 2,055
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,419 0 133
36 วัตถุระเบิด ผลิตภัณฑ์จำพวกดอกไม้เพลิง ไม้ขีดไฟ 344,944 0 0
37 ของที่ใช้ในการถ่ายรูปหรือถ่ายภาพยนตร์ 132 0 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 11,834 9,187 4,109
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 1,055,200 483,915 141,287
40 ยางและของทำด้วยยาง 1,855,999 3,588,227 3,785,307
41 หนังดิบ(นอกจากเฟอร์) และหนังฟอก 53,084 32,500 0
42 เครื่องหนัง 3,532,016 3,460,064 22,065,442
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 300,366 0 0
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 792,000 540,000 0
47 เยื่อไม้ 12,359,788 19,116,768 3,117,007
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 205,967 123,605 133,625
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 1,785,095 236,647 1,726,560
50 ไหม 29,006 14,453 7,515
52 ฝ้าย 27,870 0 11,048
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 56,212 3,673 490,292
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 537
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 36,000 94,132 50,911
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 62,295 217,488 200,186
60 ผ้าถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,559,404 1,234,593 4,066,347
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 44,433,323 33,127,991 54,305,297
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 38,050,648 14,368,835 18,357,940
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 12,777,911 3,928,168 762,673
64 รองเท้า 36,081,880 6,381,449 13,042,926
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 3,292,033 2,156,012 91,297
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 218,939 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 5,829 0 3,118
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 8,713 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 2,848,333 1,622,842 1,863,484
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 586 595 597
72 เหล็กและเหล็กกล้า 28,219,668 5,674,171 1,208,742
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 5,058,199 4,466,450 11,434,593
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 68,901,960 27,889,095 6,093,230
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 390,720,753 346,001,933 338,535,357
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 388,085 606,088 427,625
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 2,144 1,749 4,919
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 17,593,787 22,683,275 22,357,173
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 206,982,058 198,420,569 248,754,327
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 13,069,029 14,917,756 21,931,153
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 310,151 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 795,781 614,557 5,055
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 209,776 4,983,548 4,638,447
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 13,137,499 14,212,227 26,183,822
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 7,353 6,635 731
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 0 12,420 16,282
97 ศิลปกรรม ของที่นักสะสมรวบรวม และโบราณวัตถุ 0 92,160 0
รวม 1,264,371,088 1,238,248,005 1,386,964,719
หน่วย : บาท