มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,015 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 326 10,267 0
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 12,165 0
47 เยื่อไม้ 447,978 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 27,122
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 0 4,838
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 17,219 144,955 0
รวม 468,538 167,387 31,960
หน่วย : บาท