มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คูเวต

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
01 สัตว์มีชีวิต 413,769 396,943 248,537
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 3,400 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,366 0 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 3,493 3,506 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 0 201,119,615 1,322,672,968
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 0 225,674,217 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 201,715 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 19,578 23,812
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 27,971,250 29,475,595 34,162,901
40 ยางและของทำด้วยยาง 0 38,660 23,647
42 เครื่องหนัง 15,288 6,322 0
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 0 395 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 0 109,154 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 11,399 22,139 1,841
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 38,638 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 11,847 0 0
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 3,922 28,974 28,386
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 5,500 0
64 รองเท้า 6,678 0 11,752
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 0 156,816 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 0 27,898 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 8,012 0 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 16,256 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7,064 13,950 3,263
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 0 2,410,035
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 594,435 412,322
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 17,436 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 0 23,438 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 40,796 0 396
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 45,533 0 12,612
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 16,286 19,819 29,537
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 0 0 5,194
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 2,008 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 12,855 0
รวม 28,763,426 457,825,539 1,360,047,203
หน่วย : บาท