มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ หมู่เกาะเคย์แมน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 7,250 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,550 690 423
รวม 9,800 690 423
หน่วย : บาท