มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ คาซัคสถาน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 11,809,962 4,824,000 1,458,000
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 519 426 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 2,440 1,727 606
72 เหล็กและเหล็กกล้า 18,851,174 15,386,670 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 2,207 0
78 ตะกั่วและของทำด้วยตะกั่ว 10,533,831 11,165,458 18,830,007
79 สังกะสีและของทำด้วยสังกะสี 0 0 10,877,049
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 6,872 0 16,768
รวม 41,204,798 31,380,488 31,182,430
หน่วย : บาท