มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ สปป.ลาว

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
06 ต้นไม้ และพืชอื่น ๆ ที่มีชีวิต 155,299 144,905 0
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 86,497,690 114,441,204 272,212,635
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 61,215,276 69,627,686 43,750,048
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 36,851,562 12,407,068 21,435,104
10 ธัญพืช 8,741,738 10,174,874 43,801,527
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 4,915,078 5,417,561 9,295,201
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 11,279,275 7,961,374 882,728
13 ครั่ง รวมทั้งกัม เรซิน น้ำเลี้ยง (แซป) และสิ่งสกัดอื่น ๆ จากพืช 1,725,086 769,047 129,316
14 วัตถุจากพืชที่ใช้ถักสาน 1,049,136 742,896 0
17 น้ำตาลและขนมทำจากน้ำตาล 15,761,528 26,749,523 29,363,114
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 93,118 0 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 4,497,200 10,229,843 11,730,538
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 16,733,187 10,508,618 9,106,787
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 30,252,052 29,664,300 22,813,375
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 962,203 1,271,129 178,944
24 ยาสูบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนยาสูบ 70,767,101 59,567,224 5,507,760
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 200,110,538 83,886,538 46,102,508
26 สินแร่ ตะกรันและเถ้า 43,542 29,261 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 4,209,128,836 4,275,199,641 4,370,188,213
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 96,168 696,163 1,107,695
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 7,440
31 ปุ๋ย 94,042,570 105,760,139 34,139,171
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 2,561,561 3,263,949 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 253,710 3,907 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 5,354 0 0
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 8,357,465 10,983,053 6,420,077
40 ยางและของทำด้วยยาง 309,229 54,160 18,589
42 เครื่องหนัง 539,569 0 517,674
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 15,758,931 4,219,228 14,762,153
47 เยื่อไม้ 5,148,421 4,326,938 1,280,038
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 7,086,715 395,850 1,837,841
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 4,906,636 3,441,694 4,087
52 ฝ้าย 333,696 0 9,110
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 978,995 43,487 284,477
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 14,729 0 15,190
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 57,588 44,400 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 8,174 0 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 550,434 167,926 8,081,801
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,817,456 1,156,803 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 75,000 1,423,016 2,936,358
64 รองเท้า 35,644,782 31,681,236 8,650,282
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 182 0 0
67 ขนแข็งและขนอ่อนของสัตว์ปีกที่จัดเตรียมแล้ว ดอกไม้เทียม 2,146,914 362,672 1,386,852
70 แก้วและเครื่องแก้ว 498,256 753,509 475,036
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 906,548,638 303,407,201 399,178,738
72 เหล็กและเหล็กกล้า 774,461 3,921 488,130
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 7,433,651 4,202,520 801,144
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 455,756,842 553,491,206 525,472,141
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 900,467 239,310 338,567
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 10,464 0 12,150
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 4,303,209 6,465,976 51,550
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 3,061 24,000 6,083
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 23,268,932 16,954,800 326,531
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 510,997,771 448,197,209 161,101,257
86 หัวรถจักรของรถไฟหรือรถราง รถที่เดินบนรางและส่วนประกอบ 0 0 150,000
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 6,857,450 4,448,436 600
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 34,824,179 35,689,608 8,668,792
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,662,590 2,507,169 8,196
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 2,465 0 9,825
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 23,401 0 1,925
รวม 6,895,339,561 6,263,202,178 6,065,047,298
หน่วย : บาท