มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เลบานอน

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 0 2,894 0
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 4,933 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 13,921 0 0
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 0 0 1,235
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 798 2,662 1,152
42 เครื่องหนัง 0 8,998 0
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 1,426 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 5,099 1,304 782
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,282 0 11,656
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 29,819 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 169,367
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 0 5,742,425 5,786,560
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 0 3,635,166 919,712
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 0 3,722 3,604,599
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 11,285 7,322,164 523,989
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 8,042 19,015 3,819
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 2,107 6,324 0
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 3,371 0 0
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 0 1,034 0
รวม 77,150 16,750,641 11,022,871
หน่วย : บาท