มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ เซนต์ลูเชีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 8,270 0 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 327 151 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 317,664 386,697
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 18,464 0
รวม 8,597 336,279 386,697
หน่วย : บาท