มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิกเตนสไตน์

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 80,781 28,706 0
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 3,322 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 731,897 43,655 627,766
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 493,630 446,211 0
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 143,237 75,205 27,112
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 92,117 1,169 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 0 11,297 1,991
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 3,302 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 304,946 28,113 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 10,215 0 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 42,461 12,795 11,311
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 28,132 0 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 51,516 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 9,883 1,743 1,346
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,726,127 82,099 5,297
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 635,216 1,111,342 1,665,999
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 0 849,598 2,321,348
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 291,331 157,845 375,078
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 849 0 0
รวม 4,648,962 2,849,778 5,037,248
หน่วย : บาท