มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลิทัวเนีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 0 465,757
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 527 0 3,908,200
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 5,379,101 3,651,033 4,491,564
19 ของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง สตาร์ช หรือนม 153,652 470,129 511,360
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 0 1,261 0
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 1,029,214 1,404,953 0
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 12,742,105 5,442,548 8,762,650
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 261,880
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 0 0 3,233
31 ปุ๋ย 1,363 344 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 3,659 0 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 8,237 0 1,123,143
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 9,401
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,905,157 539,022 1,592,350
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 14,536,188 3,912,168 4,673,160
40 ยางและของทำด้วยยาง 8,291 1,695 82,767
42 เครื่องหนัง 20,499 32,709 31,440
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 12,262,698 4,452,866 7,190,004
46 ผลิตภัณฑ์ทำด้วยฟาง เครื่องจักสานและเครื่องสาน 0 0 1,570
48 กระดาษและกระดาษแข็ง ของทำด้วยสิ่งดังกล่าว 106,248 26,465 35,516
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 17,718 8,796 5,622
53 เส้นใยสิ่งทอจากพืชอื่นๆ ด้ายกระดาษ และผ้าทอจากด้ายกระดาษ 139,893 837 0
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 0 0 3,136
55 เส้นใยสั้นประดิษฐ์ 0 0 2,352
58 ผ้าทอชนิดพิเศษ ผ้าปัก 3,105 42,283 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 443,549 108,870 56,730
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 2,569,063 956,483 870,746
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 47,151 75,774 0
64 รองเท้า 47,806 35,465 20,769
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 0 0 9,095
66 ร่ม ไม้เท้า แส้(วิป) 82,717 0 0
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 705 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 40,530 63,541 45,224
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 5,432 276,746 125
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 142,755 1,050,643 1,296,449
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 5,053,209 6,288 8,497,661
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,358,897 3,986,200 919,795
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 0 30,945 125,025
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 108,142 155,825 3,644
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 2,792,935 2,342,070 5,411,937
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 7,129,005 5,672,985 9,772,523
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 233,526 1,498,625 277,121
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 1,825,338 1,423,844 499,723
91 นาฬิกาชนิดคล็อกและชนิดวอตซ์ และส่วนประกอบ 75,786 182,874 13,924
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 8,887,338 2,937,799 2,430,248
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 36,089 23,441 12,048
96 ผลิตภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 818,610 2,245 66,160
รวม 81,016,238 40,817,772 63,484,052
หน่วย : บาท