มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลักเซมเบิร์ก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 4,738 0 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 345,224 2,796 2,711,519
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 89,055 19,997 551,106
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 1,699,945 461,472 2,685,945
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 16,018,360 5,976,028 5,655,670
40 ยางและของทำด้วยยาง 732,665 2,154,980 1,273,576
42 เครื่องหนัง 0 0 7,958
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 31,483 15,699 9,701
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 2,789,169 2,922,331 689,030
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 0 263,519 0
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 1,652 3,436 6,261
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 0 9,909 0
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 5,172 0 5,785
64 รองเท้า 88,671 3,511 0
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 68,397 0 0
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 14,438 23,335 37,507
69 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 0 0 56,332
70 แก้วและเครื่องแก้ว 1,982,330 2,421,468 2,330,811
72 เหล็กและเหล็กกล้า 2,302,043 2,242,038 7,403,012
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 506,369 2,180,258 4,833,529
74 ทองแดงและชองทำด้วยทองแดง 31,197 8,133 0
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 33,147 0 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 3,283,815 3,793,022 807,878
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 468,760 22,814 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 19,875,599 13,001,339 7,643,987
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 359,585 372,592 1,075,156
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 401 1,481 0
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 22,436 2,301,743 1,409,228
รวม 50,754,651 38,201,901 39,193,991
หน่วย : บาท