มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ ลัตเวีย

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 0 2,077,624 0
04 ผลิตภัณฑ์นม ไข่สัตว์ปีก น้ำผึ้งธรรมชาติ 4,163,391 5,174,645 3,462,204
11 ผลิตภัณฑ์ของอุตสาหกรรมโม่สีเมล็ดธัญพืช แป้งต่างๆ สตาร์ช 17,720,106 19,128,462 9,700,259
12 เมล็ดพืชธัญพืชและผลไม้ ที่มีน้ำมัน 0 35 0
21 ของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ 11,256 0 0
22 เครื่องดื่มสุรา น้ำส้มสายชู 1,581,336 773,667 691,690
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 0 0 1,118
27 เชื้อเพลิงที่ได้จากแร่ น้ำมันแร่ และผลิตภัณฑ์ 271,277 965,070 886,421
28 เคมีภัณฑ์อนินทรีย์ 0 0 32,654
29 เคมีภัณฑ์อินทรีย์ 1,829,005 0 652,973
30 ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชสัชกรรม 7,537 2,723 0
32 สิ่งสกัดที่ใช้ฟอกหนังหรือย้อมสี 1,085,384 0 184
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 38,124 46,393 0
34 สบู่ สิ่งปรุงแต่งที่ใช้ซักล้าง ไขเทียม เทียนไข 0 6,971 0
35 สารแอลบูมินอยด์ โมดิไฟด์ สตาร์ช กาว เอนไซม์ 0 0 503,562
38 เคมีภัณฑ์เบ็ดเตล็ด 17,368 0 7,230
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 233,357 111,711 46,957
40 ยางและของทำด้วยยาง 61,303 3,487 6,299
42 เครื่องหนัง 8,676 0 10,783
44 ไม้และของทำด้วยไม้ ถ่านไม้ 8,499,441 4,342,892 4,054,949
47 เยื่อไม้ 0 1,636,330 0
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 42,283 3,827 5,452
52 ฝ้าย 0 0 1,224
57 พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ 0 965 0
59 ผ้าสิ่งทอที่อาบซึม เคลือบ หุ้มหรืออัดเป็นชั้น 8,055 0 1,132
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 40,454 2,299 11,096
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 999 34,477 27,672
63 ของทำด้วยสิ่งทอที่จัดทำแล้วอื่นๆ 0 10,382 125,742
64 รองเท้า 3,643 5,356 4,788
65 เครื่องสวมศรีษะและส่วนประกอบ 2,183 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 6,388 12,282 0
72 เหล็กและเหล็กกล้า 0 0 750,691
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 250,862 228,012 205,750
76 อะลูมิเนียมและของทำด้วยอะลูมิเนียม 2,219,753 20,552 0
82 เครื่องมือ เครื่องใช้ ของใช้ชนิดมีคม ช้อนและส้อม ทำด้วยโลหะสามัญ 305 0 0
83 ของเบ็ดเตล็ดทำด้วยโลหะสามัญ 21,219 34,023 0
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,157,973 2,991,683 2,802,376
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 10,302,474 17,194,742 11,980,708
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 288,908 425,010 478,498
88 อากาศยาน ยานอวกาศ และส่วนประกอบของยานดังกล่าว 0 0 4,036,179
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 190,728 721,431 1,300,478
94 เฟอร์นิเจอร์ ฟูก เครื่องประทีป โคมไฟ 1,219,511 539,224 423,175
95 ของเล่น ของเล่นเกม และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา 24,394 2,664 14,070
รวม 51,307,693 56,496,939 42,226,314
หน่วย : บาท