มูลค่าการนำเข้า แยกตามประเทศ

ประเทศ โมร็อกโก

เมษายน 2563 ถึง มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท
ชื่อรายการ มิถุนายน 2563 พฤษภาคม 2563 เมษายน 2563
03 ปลา สัตว์น้ำจำพวกปู กุ้ง หอย และสัตว์น้ำที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 28,697,414 32,412,249 66,210,326
07 พืชผักรวมทั้งรากและหัวบางชนิดที่บริโภคได้ 2,230,284 1,375 0
08 ผลไม้และลูกนัตที่บริโภคได้ 0 0 926,533
09 กาแฟ ชา ชามาเต้ และเครื่องเทศ 0 3,516 0
15 ไข,ไขมันและน้ำมันที่ได้จากสัตว์และพืช และผลิตภัณฑ์ 478,175 244,017 305,734
16 ของปรุงแต่งจากสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง 0 0 1,163,826
20 ของปรุงแต่งทำจากพืชผัก ผลไม้ ลูกนัต หรือจากส่วนอื่นของพืช 0 42,520 655,375
23 อาหารสัตว์(กากและเศษที่เหลือจากอุตสาหกรรมผลิตอาหาร) 29,296,163 6,774,643 21,790,556
25 ผลิตภัณฑ์แร่ 0 1,333,560 27,199
33 เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือสิ่งปรุงแต่งสำหรับประทินร่างกาย 145,328 20,808 10,276
39 พลาสติกและของที่ทำด้วยพลาสติก 90,567 92,894 189,201
40 ยางและของทำด้วยยาง 504 1,976 287
42 เครื่องหนัง 1,922,992 0 7,569
49 หนังสือที่พิมพ์เป็นเล่ม หนังสือพิมพ์ รูปภาพ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของอุตสาหกรรมการพิมพ์ ต้นฉบับเขียนหรือดีดพิมพ์ และแปลน 9,636 2,766 3,155
54 ใยยาวประดิษฐ์ แถบและวัตถุทอประดิษฐ์ที่คล้ายกัน 15,284 0 0
56 แวดดิ้ง สักหลาดและผ้าไม่ทอ 0 10,651 3,035
61 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 4,361,702 1,966,966 1,007,067
62 เครื่องแต่งกายและส่วนประกอบ ไม่ได้ถักแบบนิตหรือแบบโครเชต์ 14,681,640 5,489,657 4,099,624
64 รองเท้า 196,687 69,468 182,700
68 ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสแบสทอส ไมกา หรือวัตถุที่คล้ายกัน 177 0 0
70 แก้วและเครื่องแก้ว 11,037 3,479 0
71 อัญมณี ไข่มุก เครื่องประดับ และโลหะมีค่า 0 8,180 0
73 ของทำด้วยเหล็กหรือเหล็กกล้า 0 0 2,217
81 โลหะสามัญชนิดอื่น เซอร์เมต และของทำด้วยของดังกล่าว 0 0 1,394,727
84 เครื่องจักร เครื่องใช้กล และส่วนประกอบ 1,080,438 708,844 768,863
85 เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า และส่วนประกอบ 21,031,460 22,015,746 19,876,386
87 ยานยนต์และส่วนประกอบ 3,361 1,054 5,448
90 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์,การแพทย์,การถ่ายรูป,การวัด,การตรวจสอบ 21,973 100,626 175,719
รวม 104,274,822 71,304,995 118,805,823
หน่วย : บาท